ตราวัดธาตุทอง, สัญลักษณ์วัดธาตุทอง
วัดธาตุทอง
login
 
 
เจริญพร คุณ, โยม-สีกา กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
login
วัดธาตุทอง วัดธาตุทอง วัดธาตุทอง วัดธาตุทอง วัดธาตุทอง วัดธาตุทอง
วัดธาตุทอง พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา ปกิณณกะ ประวัติวัดธาตุทอง
วัดธาตุทอง
วัดธาตุทอง
วัดธาตุทอง
วัดธาตุทอง
วัดธาตุทอง
 
องค์ใดพระสัมพุทธ
ศีลห้า
มีธรรม
บูชา
พุทธธรรม
ทัพธรรม
พุทธมามะกะ
ทำวันนี้ให้ดี
อัญชลี
ศาสดา
ธัมโม
ธารธรรม
ธรรมจาริก
คุณธรรม
พุทธังทำดี
นั่งสมาธิ
วันวิสาขบูชา
เมื่ออยู่ในท้องแม่
ธรณีกรรแสง
แผ่เมตตา
เพลงพาหุง
ธัมมัง หะเว รักขะติ
พระพิชิตมาร
สวดมนต์อินเดีย
ไตรสรณคมน์ (อินเดีย)
พระรัตนตรัย
ชาวพุทธ
ไม่มีอะไรเหนือกรรม
ทำดี
คำสอน
สายลม
ด้วยใจศรัทธา
สัญญาใจ
สูตรแห่งใจ
ไม่ต่างกัน
ค่าของคน
แหล่ตรัสรู้
แหล่ประวัติพระพุทธเจ้า
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
สร้างไว้เถิดความดี
หลักความจริง
เชื่อพระพุทธเจ้าเถิด
มาฆะเดือนเพ็ญ
คืนเพ็ญวิสาขะ
อาสาฬหะบูชา
หน่อเนื้อนาบุญ
หลวงปู่หลวงตา...สอนว่า
ฟ้าสางสว่างใจ
เทศน์กันฑ์สุดท้าย
แม่ผู้รอคอย
กรรม
ผู้ว่ายเวียน
สร้างบุญนะ...ละบาปด้วย
ทุ่งฝั่งโน้น
 
 
วัดธาตุทอง
วัดธาตุทอง
 
วัดธาตุทอง   วัดธาตุทอง
 
วัดธาตุทอง   วัดธาตุทอง
 

พระพุทธศาสนา
..:: พระพุทธ | พระธรรม | พระสงฆ์ | เสวนาธรรม | นิทานธรรมะ | กวีธรรม ::..

พระพุทธศาสนา
หลวงปู่มั่น หลวงปู่ดูลย์ หลวงปู่เทศน์ หลวงปู่ชา หลวงปู่สิม
หลวงปู่พุธ หลวงปู่จรัญ หลวงปู่เทียน หลวงปู่ประยุทธ หลวงปู่สมภพ
..:: การเรียงลำดับพรรษาอาจจะผิดพลาด ขออภัยมา ณ ที่นี้ แจ้งที่นี่ ::..

พระพุทธศาสนา

การฝึกสมาธิ การฝึกสมาธิ
 • หลักการทำสมาธิเบื้องต้น โดยสมเด็จพระสังฆราช
 • การฝึกสมาธิ โดยหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
 • วิธีสมาธิแบบง่ายๆ
 • สมาธิ โดย หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม
 • การฝึกสมาธิ โดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 • หลักการทำสมาธิเบื้องต้น โดย สมเด็จพระญาณสังวรฯ
 • ร่วมบริจากสิ่งของ
 • เป็นความตั้งใจ และคิดไว้นานแล้ว

 • พระพุทธศาสนา
  ธรรมออนไลน์
  พุทธวิธีคลายโศก
  ธรรมคีตะ (เสียงปลุก)
  หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
  หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
  หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
  หลวงปู่สิม พุทธาจารโร
  หลวงปู่เหรียญ วราลาโภ
  หลวงพ่อชา สุภัทโท
  หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
  หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
  พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
  พระอาจารย์สุโข กตปุญฺโญ
  พระธรรมวิสุทธิกวี
  "ลีลากรรม ของสตรีสมัยพุทธกาล" ประวัตินางวิสาขา
  "เข็มทิศชีวิต" คุณฐิตินาถ ณ พัทลุง
  พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
  หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
  หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป
  พระอาจารย์สมชาติ ธัมมโชโต
  ท่าน ก. เขาสวนหลวง
  ตายแล้วพื้น (กฎแห่งกรรม)
  พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี) ใบอนุญาตลงข้อมูลในเว็บไซท์ธรรมจักร
  ธรรมออนไลน์
  คำอาราธนา
  อาราธนาศีล 5 (1)
  อาราธนาศีล 5 (2)
  อาราธนาพระปริตร
  ถวายพรพระ
  นโม
  พุทธัง
  อิติปิโส
  พาหุง
  มหาการุณิโก
  ชะยันโต
  ภะวะตุสัพ
  งานมงคล
  รับศีล 5
  อาราธนาพระปริตร
  นโมตัสสะ
  พุทธังสะระนัง
  โยจักขุมา
  นโม อะระหะโต
  อเสวะนา
  ยังกิญจิ
  เมตตัญจะ
  อัปปะมาโณ
  อัตถิโลเก
  วิปัสสิสสะ
  สักกัตตะวา
  โพชฌังโค
  ยันทุน
  ทุกขัปปัตตา
  ภะวะตุสัพ
  ให้พร
  ยถา
  สัพพี
  กาเลทะทันติ
  อายุโท
  อัคคะโตเว
  ยัสมิง
  ยานีธะภูตา
  มงคลจักวาฬใหญ่
  ภะวะตุสัพ
  บทปลงสังขาร
  เกสาผมหงอก
  มนุษย์เราเอ๋ย 1
  มนุษย์เราเอ๋ย 2
  สังขารร่างกาย